Nederlandse-gedichten

God laat de mensheid lering trekken
hun handen naar Hem uit te strekken.
Om ’t kwade van hen af te weren
en leed en zorgen te bezweren.

Het is tijd naar Gods woord te horen
en door Zijn hulp weer licht gaat gloren.
Dat de mensheid zich zal bezinnen
met Hem het kwaad te overwinnen.
Word je door pijn in ’t hart gekweld
direct komt Jezus aangesneld.
Hij weet raad wat ligt opgetast
ontdoet je hart van pijn en last.

Zijn liefdewoord blijkt sterk genoeg
voor wat je Jezus biddend vroeg.
Want Hij bezit immers de kracht
Bevrijd te worden door Zijn macht.

Wanneer de rust is weergekeerd
volg dan de weg door Hem geleerd.
Met Zijn nabijheid op je pad
bereik je veilig d’ hemelstad.
God laat aan ons Zijn liefde blijken
als wij Hem in de ogen kijken.
Welke ons van Gods trouw doen spreken
en die Hij nimmer zal verbreken.

Wij kunnen vast op God vertrouwen
met heel ons wezen op Hem bouwen.
Ervarend hoe Zijn zegeningen
ons leven dagelijks omringen.
Met de liefd’ van God omgeven
biedt de Heer ons steun in ’t leven.
Zijn nabijheid laat Hij voelen
sprekend wat Hij doet bedoelen .

God Hij wijst ons op tendensen
die veroorzaakt door ons mensen.
En die voor ons gaan doorbreken
naar Zijn zegen uitgekeken.

Want vrede liefde en geluk
staan dan niet langer onder druk.
Het gaat God om ons vertrouwen
met Hem vriendschap op te bouwen.

Zekerheid wil God ons bieden
en Zijn heil aan ons geschieden.
Veilig zijn wij dan geborgen
omdat God voor ons blijft zorgen.
Wanneer wij God de Heer aanbidden
nadert Hij komt in ons midden.
Luisterend naar wat wij zeggen
zal Hij ons de hand opleggen.

Zegen laat Hij breed verspreiden
en ons hart daarmee verblijden.
Rust en vrede komt Hij brengen
en met liefde steeds verlengen.

Bij Hem veilig en geborgen
dagelijks blijft Hij voor ons zorgen.
Nooit aflatend steeds aanwezig
is Hij dagelijks met ons bezig.

Gods nabijheid en Zijn zegen
dagelijks door Hem verkregen.
Daalt steeds neer voor onze ogen
uit Zijn hart met ons bewogen.
Luister hoe de vogels fluiten
zich vol vreugde gaan te buiten.
Open d’ oren voor hun zingen
over God Zijn handelingen.

Geplaatst tussen God en mensen
zingen zij wat Hij doet wensen.
Door intens naar hen te luisteren
en ons enthousiast toe fluisteren.

Door de Schepper uitgezonden
zijn zij nauw met ons verbonden.
Laten wij Zijn boodschap horen
met aandacht van onze oren.
Met ons hoofd gericht naar boven
zullen wij Gods naam steeds loven
Door de liederen te zingen
die de hemel binnendringen.

’t Is God die ons wil verblijden
gaven strooit naar alle zijden.
Om Hem daarvoor steeds te danken
met ons psalmlied te verklanken.
Bid God om Zijn zegeningen
om u daarmee te omringen.
Want dan wordt door God geboden
al wat een mens heeft van node.

Want God wil ons graag verrassen
wat er bij elk mens zal passen.
Het is Gods voortdurend streven
wat men nodig heeft in ’t leven.

Al wat vloeit uit Vaders handen
laat Hij in de onze landen.
Want het is Zijn liefd’vol streven
ons altijd ’t beste te geven.

Laat uw dank ten hemel rijzen
Om de naam van God te prijzen
Die uw toekomst om doet keren
in beloofde hemelsferen.
Je naam blijft zeker voortbestaan,
zolang die op je graf zal staan.
Daar staat hij als herinnering,
die je bij je geboorte ontving.

Je gaat aan Jezus' hand op reis,
met Hem naar ’t hemels paradijs.
Waar je een blijde mag vertoeven
om ’s hemels heerlijkheid te proeven.

Je zult eens uit de dood opstaan,
ziend ’t Godsrijk voor je openstaan.
Door God beloofd deel van uitmaakt,
en uit de doden bent ontwaakt.
GODS VINGER WIJST IN JEZUS' RICHTING

Gods vinger wijst in Jezus' richting,
want daarmee zorgt Hij voor verlichting.
Hij wijst ons hiermee op Zijn leiding,
welke zal leiden naar bevrijding.

Want Jezus staat ons op te wachten,
om ’t heil dat Hij biedt te verwachten.
Wat Hij zo graag aan ons en velen,
om dat onder ons te verdelen.
Leer te genieten van het leven
dat God een ieder heeft gegeven.
Hij zal uw wensen graag vervullen,
en die U liefdevol onthullen.

Oneindig blijken Gods geschenken
waarmee Hij ons graag wil gedenken.
Hij heeft daarvoor Zijn vaste reden
want Hij maakt ons zo graag tevreden.

God biedt geluk in hoge mate
Zijn liefde zal ons nooit verlaten.
Want Hij laat dagelijks geschieden
wat Hij ons mensen heeft te bieden.
Als je eens de dood in d’ ogen kijkt,
dan word je als mens door God verrijkt.
Want Hij bepaalt waarheen je koerst,
en door het hemels licht omfloerst.

Je thuiskomst wordt tot feest gemaakt,
als God je hand heeft aangeraakt.
Door d’engelen word je ingewijd
In Gods geschonken heerlijkheid.
Als God Zijn licht voor ons laat stralen
daaraan kan men zijn hart ophalen.
Want door Gods liefdevolle hand’len
Kan men het juiste pad bewand’len.

Aan ’t eind daarvan staat Gods poort open
waardoor wij binnen mogen lopen.
Om hier ons nieuwe thuis te vinden
waar God ons nodigt als beminden.

Dan laat Hij ’t eeuwig feest beginnen
voor ieder die Hij doet beminnen.
Het stralend licht stroomt bij ons binnen
Waarmede God ons hart deed winnen.
Aan de voeten van de Heiland
lig je veilig als Zijn schaap
heerlijk rustend in het weiland
sust de Heer een elk in slaap.

Met Zijn ogen blijft Hij waken
wordt de kudde goed beschermd
niets en niemand zal hen raken
en zich over elk ontfermt.
God heeft ons zon en maan gezonden
opdat wij met het licht verbonden
de weg naar Hem wordt teruggevonden,
daarom heeft God Zijn licht gezonden.

Wanneer dit licht ons zal omgeven
dan zullen wij daarin herleven.
En vinden wij Gods huis geopend
daar staat de deur voor ons geopend.
Eens ga je naar het Vaderhuis
dan kom je voorgoed bij Hem thuis.
Door Jezus word je opgetild
en thuisgebracht door God gewild.

Want in een fractie kom je thuis
met Jezus in het Vaderhuis
om liefdevol door God begroet
die je gezegend dan ontmoet.

Nadat je d’ hemelpoort betreedt
ontvang je ’t heil dat hemelsbreed
voor eeuwig je bestaan omsluit
Waarmee de Heer Zijn wil besluit.

Geniet maar fijn van wat je ziet
en God met liefde aan je biedt
Hij maakt het zover als je kijkt
dat je door Vader wordt verrijkt.
Iedere wond door God verbonden
welke bij ons wordt gevonden.
Wordt dan door het Opperwezen
in een mum van tijd genezen.

Ook Zijn Zoon bezit die gave
om de mensheid mee te laven.
Door de Vader uitgezonden
tot vergeving onzer zonden.

Jezus heeft de weg bewandeld
en naar Vaders wil gehandeld.
Hiermee heeft Jezus bewezen
dat wie gelooft niets heeft te vrezen.

Dat deed Hij door te verrijzen
ons Zijn grote liefd’ bewijzen.
De mensenwereld slaat op hol.
Velen gaan dagelijks uit hun bol.
Zij zorgen voor veel tegenstand.
Die krijgt steeds vaker d’ overhand.

Veel ergernis slaat rondom toe
met commentaar op slecht gedoe.
Want men ervaart veel haat en nijd
waardoor goed contact uiteen splijt.

Waarom toch geen vrede gesticht
welke ons plaatst in ’t Goddelijk licht.
Helaas gaat er geen dag voorbij
door onlusten en razernij.

Wordt dit de aanloop naar de tijd
dat God de mens van last bevrijdt.
En eindelijk tot Zijn oordeel komt
die haat en nijd, geweld verstomt.
Eens op een dag moet men onthechten
en d’ achterlating doen bevechten.
Want bezit valt niet mee te nemen
Ons aards bezit valt niet te claimen.

Ons wacht beloofd een andere plek
die God ons biedt als nieuwe stek.
Hier mag ons bestaan voortgezet
waar God vol liefde op ons let.
Ons geloof wordt op de proef gesteld
door wat Gods woord aan ons vermeld.

Het woord van God dat liefde preekt
en saam met Zijn trouw nooit verbreekt

Houd vast wat God ons heeft gezegd
werk met Hem mee voor vrede en recht.

Elk mens die op de Heer vertrouwt
krijgt van de Heer het heil aanschouwd.
Soms raakt de mens beminden kwijt
ervaart ’t verdriet waaraan hij lijdt.
Want ’t afscheid nemen valt hem zwaar
met afscheidskus en liefd’gebaar.

Vertrekkend naar de overzij
houdt in het contact is voorbij.
Maar ’t weerzien zal bij God eens zijn
Omringd door ’t hemelse festijn.