Leer mij met gespitste oren,
Heer, steeds naar Uw voetstap horen.
Die eens opklinkt in de nacht,
als ik U niet heb verwacht.
Geef dat toch mijn licht zal branden,
met Uw bruiloftsfeest op handen.
Dat mijn hart te uwer tijd,
U mijn welkom toebereidt.

Nog ken ik het groot verwachten,
Gij leeft Heer in mijn gedachten.
Houdt mijn hart op U gericht,
opdat ik voor 't kwaad niet zwicht.
Wil mijn leven Heer bewaren,
ondanks duister en gevaren.
Wees mij in de Geest nabij,
Trooster Heiland maak mij vrij.

's Levens stormen mogen woeden,
Gij Heer zult mijn ziel behoeden.
Die voor mij ten leven pleit,
trouw houdt tot in eeuwigheid.
Niets kan m' uit Uw hand ontroven,
'k kom met U mijn strijd te boven.
Die door nacht en stormgebruis,
leidt Uw kind naar 't Vaderhuis.

Eens komt dan het groot ontmoeten,
dat ik Heer U mag begroeten.
Intreed in Uw hemelzaal,
en genood tot 't bruiloftsmaal.
Aan Uw rechterhand gezeten,
mij het heil wordt toegemeten.
'k Eeuwig voor Uw aangezicht,
mag vertoeven in Uw licht.

Melodie; Psalm 86 Lv.d.K.
Justus. A van Tricht
15 april 2006